Exkurze‎ > ‎

Příměstská krajina jako didaktický prostor

                                                                                                                                                        PhDr. Jaroslav Vodička
Jedná se o tři navazující jednodenní exkurze do okolí Prahy

  • Hostivické rybníky
Polodenní vycházka za poznáním přírodní památky Hostivické rybníky. Předmětem poznání jsou kromě samotných rybníků i přilehlá společenstva mokřadů, lužního lesa, dalších lesních úseků i navazující zemědělské krajiny. Území je významnou lokalitou pro tah,
hnízdění i zimování ptáků.

  • Průhonický park
Vycházka do Průhonického parku je velmi variabilní a můžeme si ji zorganizovat podle potřeb, včetně volby jejího zaměření. Jako optimální se jeví zhruba půldenní návštěva s komplexním přístupem k poznání oblasti.


  • Radotínské údolí
Poslední exkurze nás zavede do území postiženého snad největším zásahem člověka do krajiny – těžbou. Přestože těžba vápence zde stále probíhá, včetně na ni navazujícího průmyslu, najdeme v  horní části Radotínského údolí téměř nenarušené a krajinářsky velmi cenné celky.
Z přírodovědeckého hlediska se jedná o mimořádně hodnotné území, zahrnující krasové území s řadou geologických profilů, nalezištěm zkamenělin, se společenstvy s bohatou květenou a faunou zejména drobných živočichů. Pro potřeby výuky je to naprosto ideální, modelový příklad vlivu člověka na krajinu, s  možností na malém území vedle sebe ukázat místa těžce zasažená činností člověka a místa člověkem málo dotčena.
Ċ
Viktor,
13. 10. 2010 8:44
Comments